نوامبر 28, 2019 کتاب در جستجوی حال خوش

کتاب در جستجوی حال خوش اثر محمدحسن جعفری سهامیه

معرفی کتاب

کتاب در جستجوی حال خوش پایدار

نویسنده: محمدحسن جعفری سهامیه

ناشر: نسل روشن

شابک:  ۹-۱۹-۶۶۷۶-۶۲۲-۹۷۸

مقدمه کتاب در جستجوی حال خوش

ســخنی‌‌ هســت‌‌ از‌ آلبــرت‌ کامــو،‌ نویســنده‌‌ فرانســوی‌ بــا‌ ایــن‌ مضمــون‌ کــه‌ همانگونــه‌ بنویس که از تجربــه‌ زندگــی‌یافتــه‌ای‌ و‌ ننویــس،‌ جــز‌ آنچــه‌ را‌‌ زیســته‌ای!‌ بــه‌ نظــرم‌ ایــن‌‌ ســخن،‌ پیمــان‌ نویســنده‌ اســت‌‌‌ بــا‌ مــردم.‌‌

نویســنده‌ای‌ کــه‌‌ تنهــا‌‌ از‌ دانســته‌های‌ خــود‌ بــرای‌مــردم‌ می‌نویســد،‌ خطایــی‌ نکــرده‌اســت‌ امــا‌‌ نهایــت‌ انتظــار ‌او‌‌از خواننده نیز، چیــزی ‌بیــش ‌از ‌‌‌دانســتن ‌نوشــته‌های ‌‌او ‌نخواهــد ‌بــود؛ ‌امــا ‌نویســنده‌ای‌ کــه ‌فراتــر ‌از‌‌ دانســته‌های‌ خــود،‌‌ از‌ یافته‌هــا‌،‌ تجربه‌هــا‌ و‌ رهیافت‌هــای‌ خــود‌ بــرای‌ مــردم‌ می‌نویســد،‌ می‌توانــد‌‌ آرزومنــد‌ آن‌‌ باشــد‌ کــه‌‌ خواننــده‌‌ هــم‌ فراتــر‌ از‌ فهــم‌ نوشــته‌هایش،‌ آن‌هــا‌ را‌‌ بیابــد،‌ دریابــد‌ و‌‌ پــای‌ بــه‌ همــان‌ گلســتانی‌ گــذارد‌ کــه‌ نویســنده،‌ بــا‌‌ تجربــه‌‌ درد‌‌ و‌‌ به‌ مدد‌ کلیــد‌ آن‌ را‌ یافتــه،‌ بــا‌‌ ذهــن‌ و‌‌ دل‌ و‌‌ جــان‌ خــود‌‌ در ‌‌آن‌‌ ســیر‌کرده ‌خنــکای‌‌ نســیم‌ آن‌ را‌‌ چشــیده،‌ رایحــه‌‌ گل‌هایــش‌ را‌‌ بــا‌ روح‌ خــود‌ استشــمام‌ کــرده‌ و‌ در آرامــش‌ سایه‌ســار ‌‌ســپیدارهایش ‌‌ســپیدارهایش،‌ جــای‌ همــه‌ را‌ خالــی‌یافتــه.‌

پــس‌در ‌‌تماشــاگه‌ راز،‌ آنچــه‌ را‌ در‌ وجــود‌خــود‌یافتــه،‌ از ‌ســر‌عشــق‌ و‌ اشــتیاق‌ بــرای‌ خوانندگانــش‌‌ تصویــر‌ کــرده‌اســت.

فهرست کتاب

در کتاب در جستجوی حال خوش می خوانیم:

سرآغاز

علاءالدین! چراغ جادویت را روشن کن!

در جست‌وجوی خوشحالی پایدار

کودکی صدا میزند مامان! مامان! لطفا” مراقب خودت باش!

آرامش، Peace ، سلام، Ruhe

سایه، نسیم، چشمه

می دونستی که تو، دو نفر هستی!؟

که با من هرچه کرد، آن آشنا کرد

غنی سازی، مهار انرژی و هماهنگی انرژی های جسمی (۱)؛ نقش طبیعت

هماهنگی انرژی‌های جسمی (۲) نقش مکان‌های معنوی

هماهنگی انرژی‌های جسمی (۳) نیت‌ها و مکان‌ها

چند پرسش و پاسخ؛ بار هم نکاتی درباره پیش فرض‌های انرژی

ما و سفره هستی؛ تلاش و معاش

تصور (اراده)، زمان، ایجاد (آفرینش)

درد دلهای من و تورج!

دل گفته های من و غزال

راستی خدا؟!  …. چه شد که اینجوری شد؟!

قاعده (سنت) الو؛ جبر و قضای الهی

قاعده (سنت) دوم؛ خواست و تصرف الهی

همه پرسشهای من از خدا (۱)

همه پرسشهای من از خدا (۲)

همه پرسشهای من از خدا (۳)

همه پرسشهای من از خدا (۴)

چیزی بر تو بار نشئ! تو باری را برداشتی که متناسب شانههای روح تو بود!

همه پرسشهای من از خدا (۵)

آخه چرا من؟!

خداترسی بدون انسان دوستی!

عدالت برای هستی، مهربانی برای انسان و عشق برای تو

آفرینندگی از مهربانی است و این هر دو از ذات او!

آرزوی باغبان

مهارت، حکمت، هنر: سه فرشته سعادت!

می دانیم  اما نمی توانیم … از دانش تا مهارتپ

الگوهای رفتاری شهروندان و فاصله با “مراجع فکری” و “حاکمیت”

“دانش” و “مهارت”: علم هرچند که بیشتر دانی!

ماشین لباسشویی می یسازیم، پس توسعه یافته هستیم!

فرق بین “من و تو ” با “ابن سینا و ادیسون”

چند نکته درباره میهن دوستی!

دانش، دانش! آموز، آموزگار!

من و تو و آدم و حوا

کلاس و درس و دانش

زندگی یک سفر است

به نگاه تو آغاز شدم!

زندگی اندوه دارد و سختی… چون لازمش داریم!

برای تو… … که مفهوم واژههای کردارم را می دانی!

کتابی که با مطالعه آن سرشار از انرژی و شادابی می شوید

تمام زندگی … همه فلسفه آمدن و رفتن.

وقتی بمیریم چه کار می کنیم؟ گفت و گویی با دکتر مایکل نیوتون

آیا فکر می کنید یک «جوان»، «همسر»، «پدر» یا «مادر» هستید؟!

ترانه ای برای زندگی

خانه دوست نه، دوست، خود کجاست!

از هرچه بگذریم

برای آن ها که هنوز … !

از نگاهی دیگر

بهاران خجسته باد!

برکه ای ساکت و خیال آسا

دروغی مصلحت آمیز به تا راستی فتنه انگیز!

تنها به نام تو! تنها به یاد تو

مادری های جدامانده از سرزمین

کشتار به نام خدا و برای مسیح

کشتار به نام خدا و برای بهشت

سپیدار کارمای من است!

تک سپیدار، سر به آسمان می شود

لینک خرید کتاب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *