شهریور ۲۷, ۱۳۹۸ کتاب احتکار احساسات

چاپ کتاب احتکار احساسات تالیف علی رفیعی وردنجانی

معرفی کوتاه کتاب

احتکار احساسات

ناشر: انتشارات نسل روشن

نویسنده: علی رفیعی وردنجانی

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۸

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

مقدمه کتاب

در مقدمه کتاب احتکار احساسات می‌خوانیم: مجسمه انسان روبه روی آرامگاه ابدی حافظ. کمان به دست خالی از تیر. آسمان را نشانه رفته، صلات ظهر، خورشید عمود فرق سر مجسمه را می‌شکافد و سایه خود را بر اندام سنگینی‌ی شهید می‌اندازد. نمایی از سر به سجده گذاشتن سنگ و خورشید در برابر انسان.

مادامــی کــه ایــن داســتان را بــه نــگارش در مــی‌آوردم بــا خــود فکــر کــردم پایــان چــه خواهــد شــد. پایــان سر بــه نیســتی مولــف اســت در برهــوت عشــق و عقــل. ایــن سربــه نیســت شــدن را نیــز در داســتان فــشرده ام. نــه بــه خاطــر کمبــود منابــع اطلاعاتــی در زمینــه دفــاع مقــدس و انقــلا ب اسلامی بلکــه بــه خاطــر ارتــکاب تخیلــی کــه هنــگام روایــت یــک داســتان جنگــی داشــته ام.

همــواره بــرای مــن جنــگ یــک نوســتالژی تلــخ از روزهــای طلایــی آدمــی اســت کــه بــه دنبــال عشــق از پــس تپه‌هــا و تانک‌هــا گــذر می کنــد و میمیــرد. انســان تــاوان انگیــزه همســان خــود را پرداخــت می‌کنــد. بــه قیمــت جــان، جوانــی و چیزهــای دیگــری کــه مــن نمی‌دانــم.

ایــن داســتان شروع نویســنده ای اســت کــه بــرای انســانیت در برابــر متجــاوز و جاه‌طلــب خواهــد ایســتاد .

بخشی از کتاب احتکار احساسات :

در کتاب احتکار احساسات می‌خوانیم: مجسمه انسان روبه روی آرامگاه ابدی حافظ. کمان به دست خالی از تیر . آسمان را

نشانه رفته. صلات ظهر، خورشید عمود فرق سر مجسمه را می‌شکافد و سایه خود را بر

اندام سنگینه ی شهید می‌اندازد . نمایی از سر به سجده گذاشن سنگ و خورشید

در برابر انسان.

مادامی که این داستان را به نگارش در می‌آوردم با خود فکر کردم پایان چه خواهد شد.

پایان سر به نیستی مولف است در برهوت عشق و عقل. این سربه نیست شدن را نیز در

داستان فشرده ام. نه به خاطر کمبود منابع اطلاعاتی در زمینه دفاع مقدس و انقلاب

اسلامی بلکه به خاطر ارتکاب تخیلی که هنگام روایت یک داستان جنگی داشته ام.

همواره برای من جنگ یک نوستالژی تلخ از روزهای طلایی آدمی است که به دنبال

عشق از پس تپه‌ها و تانک‌ها گذر میکند و می‌میرد. انسان تاوان انگیزه همسان خود

را پرداخت می‌کند. به قیمت جان، جوانی و چیزهای دیگری که من نمی‌دانم.

این داستان شروع نویسندهای است که برای انسانیت در برابر متجاوز و جاه طلب

خواهد ایستاد.

 

لینک خرید کتاب احتکار احساسات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *