اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸

کتاب و کتابخوانی

موضــوع کتاب و کتابت در رشــد حیات اجتماعــی تأثیــر بســزایی دارد. روح یک جامعــه در پرتو این مهم بارور میشــود و به همیــن دلیل میــراث فرهنگی و تمدن اسلامی همیشه مملو از کتابهای بزرگانی اســت که افتخار جامعه بشری بوده است. امروزه کتاب می تواند به عنوان یک وســیله مطمئــن و کارآمد در بهینه ســازی فضای فرهنگی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. تجربــه جهانی نشــان میدهد که رشــد و توســعه تمدن ها، ریشــه در رشد فکری و فرهنگــی هر جامعه دارد و بدون رشــد فرهنــگ کتابخوانی در جوامــع، نمیتوان به رشــد هیچ تمدنی دل خوش کرد. باید تأکید کرد که علی رغم رشــد رســانه های گوناگــون جمعــی تاکنون هیچ رســانه ای
نتوانســته است نقشی را که کتاب در رشد تمدن ها داشته است، ایفا نماید. نقــش کتابخانه در انتقــال علوم به افراد، بسیار ســازنده اســت. کتاب، معلمی ســاده و صمیمی و همواره در دســترس اســت که بی ادعا، آنچــه دارد، در اختیــار مــا می گــذارد.

کتـاب و کتابـت در کشـورهای توسعه یافته و نظر اندیشمندان جهان
کتاب و کتابخوانــی و میزان گرایش به مطالعه، امروزه یکی از شاخص های توسعه به شمار می رود. گرچه کشــورهای درحال توسعه نزدیک به ۸۰ درصــد جمعیت جهان را تشــکیل میدهند، اما کمتر از ۳۰ درصد کتاب های مصرفــی جهان را تولیــد میکنند و کمتر از این نســبت نیز به کتابخوانی مشــغول هســتند، ایــن در شــرایطی اســت کــه کشــورهای پیشــرفته یا توســعه یافته که حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهنــد، ۷۰ درصد کتابهــای مصرفی جهان را تولید میکنند. کشــورهای اروپایــی حــدود ۱۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند، اما در سال ۱۹۹۰ بیشــتر از نصف کتابهای مصرفــی جهان را تولیــد کرده اند، اروپا در ســال ۱۹۹۱ به ازای هر یــک میلیون نفر جمعیــت خود، ۸۰۲ عنوان کتاب منتشــر کرده اســت، امــا در قاره آســیا در همین ســال به ازای هر یک میلیون نفر آســیایی ۷۰ عنــوان و در قاره آفریقا به ازای هر یک میلیون نفر آفریقایی فقط ۲۰ عنوان کتاب منتشر شده است. مشــکل کتــاب در جهان ســوم، تنها به کمبود تولید و نشر کتاب محدود نمیشود، مشــکل اساســی این اســت که حتی اگر کتابهــای زیادی هــم در این کشــورها منتشر شــود، میزان افراد استفاده کننده از این کتابها (کتابخوان ها) بســیار پایین است.
کارلایــل، کتابخانه را «دانشــگاهی برای همه» می نامد و برخی نیز به دلیل اهمیت فزاینده آن در پیشــرفت حیات اجتماعی،سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی، کتابخانه
عمومــی را به قلب جامعه تشــبیه کرده و زندگی افراد را بدان وابسته دانسته اند.
اسمیت اولیور کولد اســمیت، یکی از نویسندگانسرشــناس غربی، درباره کتاب مینویسد: «وقتــی که دفعــه اول، یــک کتاب خوب میخوانم، مانند آن است که با یک دوست جدید آشنا شــده ام. وقتی که همان کتاب را دو مرتبه میخوانم، مانند آن اســت که با دوست قدیمی، مجددا ملاقات کرده ام».
سرفرانسیس بیکن: کتاب، بزرگترین اختراع بشر است.
ویلیام شکسپیر: کتاب خوب، کتابی است که به انتظار و توقع گشوده و با سود و رضایت بسته شود.
آلکوت: تو در یک شــب این کتاب را میخوانی و من موی خود را برای نوشــتن آن سپید کرده ام.
سوئه: هنــگام مطالعه کتاب، طــرف صحبت فقط دانشمندان هستند.
جیمز مکواش: اگــر یکی از مشــتاقان کتاب هســتید، بزرگترین خوشبختی جهان را دارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *