می 14, 2019

فوبی و انواع آن

همـه ی مـا در زندگـی خـود گاهـی دچـار تـرس شـده ایـم و ایـن تـرس شــاید برخــی از جنبــه هــای زندگــی مــا را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. امـا ایـن تـرس زمانـی نابهنجـار و مرضـی تلقـی مـی شـود کـه غیرمعقـول،مـدام و افراطـی بـوده و عملکـرد فـرد را در جنبـه هـای اجتماعـی، شـغلی و… مختـل کنـد کـه روانشناسـان و روانپزشـکان بـرای توضیـح آن از اصطلاح فوبـی یـا تـرس مرضـی(Phobia ) اسـتفاده مـی کننـد.

عنوان کتاب: فوبی و انواع آن

گردآورندگان: مهدی حاتمی – شیرین مریدی

ناشر: نسل روشن

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

خرید محصول

در این کتاب به تاریخچـه ی فوبـی، تعریـف فوبـی و شـیوع فوبـی پرداختـه میشـود. سـپس بــه شــرح انــواع فوبــی و نمونــه هــای رایــج تــر آن پرداخته شده است. در بخــش آخـر کتـاب نیـز درمـان هایـی کـه بـرای اختـلال فوبـی کاربـرد بیشـتری دارنــد توضیــح داده شــده اســت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *