انسان مثال گیاهی است که خشک شده و از بین می رود و تمام زیبایی های انسان نیز همچون گلی است که پژمرده میشود.
آری؛ گیاه خشک و پژمرده می شود و انسان نیز مانند گیاه از بین می رود اما تنها کلام ؛ افکار و آثار او باقی می ماند.
انتشارات نسل روشن در تلاش است تا با ایجاد یک بستر مناسب در حمایت از مولفان و همچنین ماندگاری ایده ها،آثار و افکار آنها
و با انتشار کتابی ارزشمند که از سطح علمی مطلوبی برخوردار باشد به وظیفه ی انسانی و اعتقادی خویش عمل کند تا بتواند اثری
سازنده را بعنوان میراثی ناچیز برای نسل روشن باقی گذارد .

                                                                                                                     مدیر انتشارات نسل روشن

                                                                                                                            میلاد رضوان فرد